Thursday, May 23, 2013

NASA KI SURAJ KAY MAGHRIB SAY NIKALNY KI PEESHENGOI KI TAAID PAR MANZOOM TAASSURAT

MAGHRIB SAY AYEGA KE QAYAMAT QAREEB HAI
SURAJ BATEYGA KE QAYAMAT QAREEB HAI
FARMAYI THI YE BAAT HAMARE RASOOL (saw) NAY
AB YEH JATAYEGA KE QAYAMAT QAREEB HAI
------M U S L I M S A L E E M

1 comment:

Urdu Lover said...

Ahmad Ali Barqi Azmi
Muslim Saleem ka ye Qita lajawab hai
Rang e sukhan meiN un ke naii aab o taab hai

Hai tarjuma hadees ka yeh ek hu ba hu
Yeh tarjuman e qaul e Resalat M'aab hai
Ahmad Ali Barqi Azmi